Skip navigation

A biológia tanításának elmélete és gyakorlata

II. bővített kiadás

Kriska György PhD, az MTA doktora és Karkus Zsolt PhD

ELTE TTK Biológiai Intézet

2022

A szerzők által jegyzett 2015-ös kiadású, azonos című kötet az utóbbi évtized egyetlen átfogó biológia szakmetodikával foglalkozó felsőoktatási tankönyve erősen hiánypótló munka, de az elmúlt évek során a kiadvány veszített korszerűségéből. Ennek több oka is van:

– A közoktatásban, köznevelésben jelentős szervezeti és tartalmi átalakulások történtek, melyek a biológia tantárgyat is nagymértékben érintették;

– teljesen megújult az oktatás technikai háttere;

– a kognitív pszichológiai és pedagógiai kutatások legújabb eredményei is sürgetik a tantárgy-pedagógiák innovációját, modernizációját;

– a társadalmi változások következményeként a köznevelési rendszer új követelményeknek, kihívásoknak kell hogy megfeleljen, többek között stratégiai feladattá vált a természettudományos továbbtanulás ösztönzése és a környezetkultúra, a környezettudatos magatartás fejlesztése.

A fent leírtak miatt a tankönyv új kiadása sürgetővé vált. Az átdolgozott műben célkitűzésünk a következők megjelenítése volt:

– a biológia tantárgy helyének és szerepének bemutatása a nemzeti köznevelés rendszerében az új tartalmi szabályozók (a 2020-tól bevezetett NAT és kerettantervek) szellemiségének megfelelően;

– az oktatásmódszertan új eredményeinek, illetve az aktuális nemzetközi trendek (pl. IBST, inquiry based science teaching) ismertetése, a hazai viszonyokhoz történő adaptálása;

– az új oktatástechnikai és online oktatási eszközök biológia oktatásában alkalmazható módszertana, a digitális és hagyományos laboreszközök együttes használatának elősegítése;

– a modern pedagógiai irányzatok módszereinek (konstruktív pedagógia, kompetenciaalapú oktatás, kooperatív csoportmunkák) természettudományos tartalmakkal történő megtöltése, interdiszciplináris szemlélettel;

– a környezetkultúra, környezetetikus magatartás és a helyes egészségmagatartás fejlesztése a biológia tantárgyhoz kapcsolódó környezeti nevelésen keresztül.

Az ingyenesen hozzáférhető kiadvány és terjedelmes digitális melléklete minden olyan felsőoktatási intézményben felhasználható, ahol biológiatanár-képzés folyik, de az új eredmények és módszerek közlése és feldolgozása miatt a gyakorló biológiatanárok, illetve a továbbképzésüket végző intézmények körében is jelentős érdeklődésre számíthat.

TARTALOM 

BEVEZETÉS

 1. A BIOLÓGIATANÍTÁS MÓDSZERTANÁNAK TÁRGYA, FELADATAI ÉS TUDOMÁNYKÖZI KAPCSOLATAI
 2. A TANTÁRGY TERVEZÉSE

2.1. Történeti előzmények
2.2. A tantervek fogalma, fajtái
2.3. A nemzeti alaptanterv
2.4. A kerettantervek
2.5. Az iskolai tervező munka szintjei
2.6. Az érettségi követelmények
2.7. A pedagógiai program és a helyi tanterv

2.8. Tanmenet és a tématervezés

 1. A TANÍTÁSI ÓRA

3.1. A tanítási óra tervezése; az óratervezet
3.2. Órajellegek, óratípusok

3.2.1. Új ismereteket feldolgozó órák

3.2.1.1. Bevezető, témanyitó óra
3.2.1.2. Új ismereteket feldolgozó "homogén" óra
3.2.1.3. Új ismereteket feldolgozó "vegyes" óra

3.2.2. Gyakorló-alkalmazó (készségfejlesztő) óra
3.2.3. Ismétlő-rendszerező (összefoglaló) óra
3.2.4. Ellenőrző, értékelő óra

3.3. Szervezeti formák

3.3.1. A frontális osztálymunka

3.3.1.1. A frontális munka fogalma és története
3.3.1.2. A frontális munka típusai és alkalmazási lehelőségei a biológiaoktatásban

3.3.2. Az egyéni munka

3.3. 2.1. Frontális egyéni munka
3.3.2.2. Differenciált egyéni munka

3.3.3. A páros munka
3.3.4. A csoportmunka

3.3.4.1. A csoportmunka fogalma és szerepe a biológiaoktatásban
3.3.4.2. A csoportmunka előkészítése
3.3.4.3. A csoportmunka lebonyolítása
3.3.4.4. A csoportmunka összefoglalása, értékelése

 1. A SZEMLÉLTETÉS

4.1. A szemléltetés jelentősége és szervezési módjai

4.2. A szemléltetés eszközei és alkalmazásuk

4.2.1. Szemléltetés élő anyagokkal vagy maradványukkal
4.2.2. Szemléltetés tárgyi eszközökkel
4.2.3. A táblai munka módszertana

4.2.5. Drámapedagógiai szemléltető módszerek

 1. A TANÓRÁN KÍVÜLI TANULÁS LEHETŐSÉGEI

5.1. Szakkörök

5.2. Versenyek – tehetséggondozás

5.2.1. Tanulmányi versenyek biológiából

5.2.2. A versenyfelkészítés
5.3. Iskolán kívüli foglalkozások

5.3.1. Tanulmányi séta
5.3.2. Kirándulás, terepgyakorlat, erdei iskola
5.3.4. Állat- és növénykerti órák, múzeumok           

 1. EGÉSZSÉGNEVELÉS ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉS A BIOLÓGIA TANÍTÁSÁBAN

6.1. Az egészségnevelés és a környezeti nevelés fogalma, célja, feladata

6.2. Az egészségnevelés összetevői

6.3. Az egészségnevelés és a környezeti nevelés módszerei

 1. A TANULÁS ESZKÖZEI

7.1. A tankönyv

7.1.1. Rövid történeti visszatekintés
7.1.2. A tankönyvek fogalma, fajtái
7.1.3. A tankönyvválasztásról általában
7.1.4. A biológiatanár tankönyvválasztásáról. Tankönyvelemzési szempontok
7.1.5. A tankönyvek használata

7.1.5.1. A tankönyvhasználat indokai
7.1.5.2. A tankönyvhasználat hibái
7.1.5.3. Tankönyvhasználati módszerek

7.2. A tankönyvszatellitek

7.2.1. A tankönyvszatellitek fogalma, fajtái
7.2.2. A tankönyvszatellitek használata

7.3. A szakirodalom

7.3.1. A szakirodalom fogalma, fajtái
7.3.2. A szakirodalom kiválasztása, használata, a tanári ás a tanulói könyvtár összeállításának szempontjai

7.4. A munkalapok és feladatlapok

7.4.1. A munkalapok és feladatlapok fogalma, fajtái
7.4.2. A munkalapok és feladatlapok használata

 1. A SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS

8.1 Az értékelésről általában

8.1.1. Az értékelés típusai
8.1.2  Mérésmetodikai alapelvek alkalmazása az értékelés során
8.1.3. A tanulók szaktárgyi tudásának szintjei

8.2. Az értékelés módszerei

8.2.1. Szóbeli feleltetés

8.2.1.1. A feleltetés módszerei
8.2.1.2. A felelés értékelése

8.2.2. Írásbeli feladattípusok

8.2.2.1. Zárt végű feladatok
8.2.2.2. Nyílt végű feladatok

8.2.3. Témazáró dolgozat

8.2.3.1. A dolgozat összeállítása
8.2.3.2. A dolgozat megíratása
8.2.3.3. A dolgozatok kijavítása, érdemjegyek megállapítása
8.2.3.4. A dolgozatok kiosztása

8.2.4. Félévi és év végi osztályozás 

 1. MUNKA A BIOLÓGIAI LABORATÓRIUMBAN 

9.1 Élő anyag biztosítása a kísérletekhez
9.1.1. Tárolás hűtőszekrényben

9.1.2. Vízminták és tenyészetek

9.2. Optikai alapon működő vizsgálati eszközök

9.2.1. Fénymikroszkóp

9.2.1.1. A fénymikroszkóp felépítése és működése

9.2.1.2. Fénymikroszkópos vizsgálati módszerek

9.2.1.2.1. Ferde megvilágítás alkalmazása

9.2.1.2.2. Reakciók a fedőlemez alatt

9.2.1.2.3. Metszetkészítés borotvapengével

9.2.1.2.4. A metszetek megfestése toluidinkék oldattal

9.2.1.2.5. Bőrszöveti nyúzat készítése

9.2.1.2.6. Levonatkészítés

9.2.1.2.7. Optikai festés

9.2.1.2.8. Fotózás, filmezés

9.2.2. Sztereomikroszkóp

9.2.2.1. A sztereomikroszkóp felépítése és működése

9.2.2.2. Sztereomikroszkópos vizsgálati módszerek

9.2.2.2.1. 3D fotózás sztereó mikroszkóppal

9.2.3. Háromnézetű bogárnéző

9.2.3.1. A bogárnéző felépítése és működése

9.2.3.2. Bogárnézős vizsgálatok

9.2.3.2.1. A magas kőris rendes és alvó rügyei

9.2.3.2.2. A fatörzs vizsgálata

9.2.3.2.3. Az eperfa levélerezete

9.2.3.2.4. Pillangósvirágú növény gyökérzete

9.2.3.2.5. A vadrepce virága

9.2.3.2.6. A tulipán virága

9.2.3.2.7. A napraforgó fészekvirágzata

9.2.3.2.8. A paradicsom bogyótermése

9.2.3.2.9. A csörgőfa toktermése

9.2.3.2.10. Borsó magvak csíráztatása

9.2.3.2.11. A kukorica csíráztatása

9.2.3.2.12. Gerinctelen állatok vizsgálata

9.3. A vizsgálatok képi dokumentációjának elkészítése

9.3.1. Makrofotózás és filmezés

9.3.1.1. Optikai eszközök, közgyűrű, kihuzat

9.3.1.2. Megvilágítás

9.3.1.3. Akváriumi fotózás

9.3.2. Térhatású (3D) fotózás és filmezés

9.3.2.1. 3D fotózás sztereó fényképezőgéppel

9.3.2.2. Sztereó előtétek és sztereó objektívek

9.3.2.3. 3D fotózás egylencsés (hagyományos) fényképezőgéppel

9.3.3. Számítógépes utómunkálatok

9.3.3.1. A 3D kép létrehozása a képpárból

9.3.3.2. 2D-3D képátalakítás

9.3.4. Térhatású (3D) szemléltetés 

 1. ELEKTRONIKUS TANULÁS 

10.1. IKT-val támogatott innovatív oktatás

10.2. E-learning

10.2.1. Az e-learning fogalma

10.2.2. Az e-learning eszközei

10.2.3. Az e-learning formái

10.3. Digitális tananyagok, taneszközök

10.4. Oktatási platformok

10.4.1. Tudásellenőrző eszközök

10.4.2. Kooperatív munka

10.4.3. Frontális munka

10.4. Internet alapú elektonikus tananyagok

10.4.1. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT)

10.4.2. Realika - digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver

10.5. Internetes tananyagbázisok

10.5.1. Nemzeti Köznevelési Portál (NKP)

10.5.2. Biológia – Oktatás - Tanulás (BOT)

10.5.2.1. Legördülő válaszlistás feladatok

10.5.2.2. Interaktív programcsomagok

10.5.2.3. Felirat nélküli és feliratozott képek

10.5.2.4. Terepi és labor segédanyagok

10.5.3. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT)

10.5.4. Realika – digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver

10.6. A digitális tananyagok szerkesztése, fejlesztése

10.6.1. Az eXe-Learning program és használata

10.6.1.1. Interaktív feladatlapok

10.6.1.2. Interaktív munkalapok

10.6.2. Forrás Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag

10.6.2.1. Táblázatos feladat

10.6.2.2. Tudáskaszinó és Párbaj

10.6.2.3. Felismeréses feladatsorok 

 1. TEREPI FOGLALKOZÁSOK, MODELLEZÉS

11.1. Növénycönológiai vizsgálatok

11.1.1. Növénytársulások életforma összetételének vizsgálata

11.1.2. A növényzet indikátor értékeinek elemzése

11.1.3. Növényállományok természetvédelmi értékének elemzése

11.1.4. Értékelés, számítás

11.1.5. Sziklagyep vizsgálata

11.1.6. Gyertyános-tölgyes vizsgálata

11.1.7. Minta óravázlat

11.2. Áramló vizek ökológiai állapotfelmérése

11.2.1. Elméleti alapok

11.2.2. Gyűjtés

11.2.3. Magyar Makrozoobenton Család Pontrendszer

11.2.4. Gyakorlati alkalmazások

11.2.5. Belga Biotikus Index, BISEL

11.2.6. Tantermi tevékenységek

11.3. Poláros fényszennyezés vizsgálata

11.3.1. Elméleti alapok

11.3.2. Folyóparti épületek hatása vízirovarok rajzására

11.3.2. Aszfaltút hatása vízirovarok rajzására

11.4. Elemi populációnövekedés modellezése

11.4.1. Elméleti alapok

11.4.2. A szimulációs program működése